PRIVACYREGLEMENT Woonvorm Bij het Kruispunt

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Bij het Kruispunt internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Toelichting op het Reglement

Bij het Kruispunt mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Bij het Kruispunt de plicht om haar klanten:

Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Bij het Kruispunt worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 • Bij het Kruispunt vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Bij het Kruispunt in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Bij het Kruispunt expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

De persoonsgegevens die Bij het Kruispunt gebruikt en het doel van het gebruik

Bij het Kruispunt verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Bij het Kruispunt, de website bezoekt of een werknemer van Bij het Kruispunt bent, of via het contactformulier contact met ons opneemt. Bij het Kruispunt verzamelt dan mogelijk jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van cliënten worden daarnaast ook gegevens over de gezondheid verwerkt en BSN nummer, maar alleen als zonder deze gegevens de dienstverlening niet kan worden geleverd. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Bij het Kruispunt sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • onze verantwoordelijkheden als werkgever te kunnen nakomen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

 

IP-adressen/cookies

Bij het Kruispunt houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

 

Op deze website worden de volgende cookies geplaatst:

Cookienaam Bron Functie Expiratie
_ga Google Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruikt sessie
_gat Google T.b.v. de verwerkingssnelheid in statistieken sessie
_gid Google Registratie hoe bezoekers de website gebruiken sessie

 

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Bij het Kruispunt verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Bij het Kruispunt  -organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Bij het Kruispunt met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Bij het Kruispunt verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Bij het Kruispunt worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Bij het Kruispunt beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem. Al onze digitale communicatie gebeurt beveiligd.

De medewerkers van Bij het Kruispunt hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Bij het Kruispunt verstrekte persoonsgegevens;

Bij het Kruispunt heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. De wet schrijft voor de zorg een bewaartermijn voor van 15 jaar. Mocht deze wijzigen dan zal Bij het Kruispunt zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Jouw rechten als betrokkene

Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email info@bijhetkruispunt.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Bij het Kruispunt.

 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Bij het Kruispunt opnemen en probeert Bij het Kruispunt er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen. Uiteraard zal Bij het Kruispunt ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Bij het Kruispunt

 

Privacyreglement Bij het Kruispunt versie Juni 2021